KALLELSE BOLAGSSTÄMMA

17 maj 2022 14:17


Kallelse till ordinarie bolagsstämma i TAIF Tingsryds Hockey AB (publ), 559154-0918, måndagen den 20 juni 2022 klockan 18.00 i Wasaskolans aula

               Förslag till dagordning
 1. Val av ordförande och protokollförare
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringspersoner
 4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut om a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust c. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter samt VD
 8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 9. Val till styrelsen och av revisorer
 10. Bemyndigande för styrelsen, om det behövs, att genomföra nyemission av aktier som inte kräver ändring av bolagsordningen.

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse kan rekvireras fr.o.m. den 7 juni 2022, på mejladress [email protected] eller per telefon 0733-430 397