KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

21 maj 2022 08:00


Kallelse till årsmöte i Tingsryds AIF, 829500-6137, måndagen den 20 juni 2022 kl. 18.00 i Wasaskolans aula, Tingsryd

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret, även innefattande koncernens årsredovisning.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fastställande av moderföreningens och koncernens resultat- och balansräkning.
 9. Disposition av moderföreningens vinst/förlust.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande räkenskapsår.
 12. Godkännande av verksamhetsplan och budget för innevarande säsong.
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  
 14. Val av a) föreningens ordförande för en tid av ett år; b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år; c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år; d) två revisorer jämte en suppleant (ersättare) för en tid av ett år; e) fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande f) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud, bl. a. årsstämma och extra stämma i föreningens dotterbolag.