Valkompass ur ett TAIF-perspektiv

6 september 2018 13:58


Taif´s valkompass 2018

Mats Malmhav har genomfört valkompassen. Denna har mejlats till kontaktpersoner ur respektive parti. Denna bestod av en bakgrundsinformation till varje fråga. Vi sökte svar på fyra frågor som berör föreningens verksamhet & framtid.

Tingsrydsalternativet har meddelat att man inte vill svara på våra frågor i detta format. Moderaterna har inte svarat. Liberalerna har endast meddelat att ”Taif är viktig för Tingsryds Kommun”.

Taif informerar om att 42 Av Wasaskolans elever går hockeygymnasiet samt ytterligare 8 elever spelar i J18´s utvecklingslag.

Hur viktig är Wasaskolan och ett lokalt gymnasium för Ert parti och hur ställer Ni Er till att det erbjuds en hockeyinriktad linje?

Socialdemokraterna: Att Tingsryds kommun har en gymnasieskola är oerhört viktigt för kommunens attraktivitet och möjligheten till kompetensförsörjning åt det privata näringslivet och de offentliga aktörerna. I socialdemokraternas lokala partiprogram slår vi fast att vi ska verka för att vi har en kommunal gymnasieskola i kommunen. Att det erbjuds en hockeyinriktad linje är självklart mycket viktig eftersom hockeykulturen i Tingsryds kommun är väldigt stark. Utöver våra lokala ungdomar så attraherar det även elever utifrån till vår gymnasieskola.

Vi har flera exempel på framgångsrika ishockeyspelare som fått sin fostran i Tingsryd AIF. Kjell Samuelsson, Lawrence Pilut, Fredrik Emvall, Oliver Ekman-Larsson eller Niklas Olausson är några exempel på spelare som blivit framgångsrika via ishockeyn i Tingsryd. Att ha profiler att se upp till och en stark hockeykultur bidrar till attraktiviteten på vår gymnasieskola.

Centerpartiet: Wasaskolan är en grundpelare för kommunen och är av stor betydelse för vår möjlighet till utveckling. Med den inriktning och det programutbud som idag finns på Wasaskolan är hockeygymnasiet oerhört betydelsefullt. Utan dessa elever hade vi inte kunnat hålla dagens programutbud. Vi hade istället varit tvungna att ta ett helt annat omtag kring Wasaskolans inriktning för att kunna driva runt Wasaskolan. Dock är det knepigt att Tingsryds kommun idag finansierar gymnasieskolgången till viss del för elever som kommer från andra kommuner än Tingsryds kommun, såsom vi idag gör genom att den skolpeng som hockeyelevernas hemkommun betalar i interkommunal ersättning inte på långa vägar täcker de kostnader som Tingsryds kommun har för hockeyelevernas gymnasieskolgång. Så vår motfråga till TAIF i detta blir: Hur viktig är hockeygymnasiet för TAIF? Skulle inte hockeygymnasiet var viktig för TAIF så skulle det kanske vara bättre för Tingsryds kommun att Wasaskolan får möjlighet att lägga de pengar som idag läggs på hockeygymnasiet till att i större omfattning anpassa Wasaskolans programutbud till utbildningar som bättre motsvarar utbildningar som det lokala näringslivet efterfrågar?

Kristdemokraterna: För Wasaskolan är ishockeygymnasiet strategiskt viktigt. När konkurrensen om elever hårdnar alltmer från andra kommuner och många elever väljer att åka till Växjö för att träffa nya vänner och få andra utbildningar än dem Wasaskolan erbjuder, då erbjuder Wasaskolan (och AMB) istället ett alternativ där ungdomar flyttar TILL Tingsryd för att utbildas här och detta ger då också en skjuts för Tingsryds egna ungdomar att välja Wasa. Att Wasaskolan finns kvar är viktigt för dels det lokala näringslivet men också för de ungdomar som faktiskt vill slippa pendla.

Sverigedemokraterna: Vi i SD anser att Wasaskolan är mycket viktig för Tingsryds kommun. Att
kunna erbjuda utbildning på hemmaplan är mycket viktigt för framtiden. Mycket positivt med en hockeyinriktad linje, någonting som vi ska värna om och vara stolta över.

Vänsterpartiet: Vi anser att alla linjer på Wasaskolan är lika viktiga. Hockeylinjen är ett bra komplement vid skolan.

Taif informerar att Tingsryds Aif har ca 300 aktiva idrottare varav ca 180 är i ungdomsverksamheten och föreningen står därmed för ca 1/3-del av all ungdomsidrott i kommunen. Utöver det så engagerar man ca 70 ledare.

Föreningen har i samarbete med AMB och Wasaskolan tagit fram en värdegrund som föreningens ungdomar, juniorer och hockeygymnasiet deltagit i. Dessutom jobbar man med drog och alkoholpolicy i verksamheten.

Vilken betydelse anser Ni att Tingsryds AIF har för Tingsryds kommun i avseende samhällsnytta?

Socialdemokraterna: Idrottsföreningar generellt är av stor samhällsnytta. Det handlar om fritidssysselsättning, social gemenskap, nätverkande m.m. som skapar ett attraktivare samhälle. Detta gäller verkligen Tingsryds AIF. Framförallt skall nämnas den stora ungdomsverksamheten som föreningen bedriver. Att en förhållandevis liten kommun som Tingsryd har ett lag i så hög division som Tingsryds AIF och den starka hockeykulturen som finns här bidrar också till en stark sammanhållning och vi-känsla i kommunen. Tingsryds AIF är även engagerade i olika evenemang gör att det händer saker i vår kommun. Så vi anser att Tingsryds AIF har stor samhällsnytta för kommunen.

Centerpartiet: Tingsryds AIF är som många andra föreningar i kommunen duktiga på att ta hand om barn och ungdomar. Värdegrundsarbetet är viktigt liksom övrig policy. Med mer isyta hade ni naturligtvis även kunnat ta emot flickor i verksamheten, vilket vi tycker är jätteviktigt. Räknar man ihop aktiva utövare, ledare och övrig personal så är TAIF en miljonindustri inräknat all ideell tid, inget snack om saken. Centerpartiet vill stötta TAIF i den samhällsnytta de gör genom sin verksamhet och vi tror inte att Tingsryds Kommun har någon annan uppfattning. En drog- och alkoholpolicy är oerhört bra och ett skallkrav för att få föreningsbidrag från Tingsryds kommun.

Sverigedemokraterna: Att TAIF är viktigt samhällsmässigt och affärsmässigt går väl alltid att
utveckla på olika sätt. Det är ju ett projekt som tar ett tag att bygga upp.

Kristdemokraterna: Håller med om Taif´s bakgrundsinformation i valkompassen och anser att det besvarar frågan.

Vänsterpartiet: Vi anser att Taif bidrar tillsammans med övriga föreningar till en god samhällsnytta.

Taif informerar att Tingsryds Aif omsätter ca 20 miljoner kronor/år där merparten går till lön och inköp som till största del görs lokalt i Tingsryds näringsliv. Totalt återfinns ca 120 personer på föreningens avlöningslista.

Vilken betydelse anser Ni att Tingsryds AIF har för Tingsryds kommun rent affärsmässigt?

Centerpartiet: TAIF är en mycket viktig del i Tingsryds Kommun. Att år efter år hålla sig kvar på en så pass hög nivå och det man gör tyder på en viljestark och kunnig organisation. TAIF är bland de 20 bästa hockeylagen i Sverige och det är väl bara Leksand som man kan mäta sig med detta i förhållande till ort och invånarantal. Vi är fullt medvetna om vilket stort varumärke TAIF är för Tingsryds Kommun.

Socialdemokraterna: Att göra en ekonomisk beräkning på Tingsryds AIFs betydelse för kommunen är komplicerat för att inte säga omöjligt. Vår bedömning att Tingsryds AIF har en positiv affärsmässig påverkan på kommunen och på aktörer som verkar i kommunen såsom företag och andra föreningar.

Nämnas kan marknadsvärdet en förening som Tingsryds AIF har i förmågan att sätta kommunen på kartan. Det faktum att kommunnamnet är överensstämmande med föreningens namn gör kopplingen tydlig, dessutom kopplingarna till näringslivet och deras möjligheter till representation.

Ungdomsverksamhet är oerhört viktigt för att vara en attraktiv kommun för unga och bidra till att unga har en fritidssysselsättning istället för att hitta på ofog. Arenan är kanske kommunens största fritidsgård där även mammor, pappor, mor- och farföräldrar deltar. En förebyggande faktor har man säkerligen.

Gymnasieskolan har vi nämnt tidigare. Arbetstillfällen där man särskilt kan nämna förmågan att anställa individer som haft svårt att ta sig ut på arbetsmarknaden. Mycket av de som nämndes under samhällsnyttan påverkar också affärsmässigt såsom marknaden och evenemang man arrangerar i kommunen.

Sverigedemokraterna: Att TAIF är viktigt samhällsmässigt och affärsmässigt går väl alltid att
utveckla på olika sätt. Det är ju ett projekt som tar ett tag att bygga upp.

Kristdemokraterna: Håller med om Taif´s bakgrundsinformation i valkompassen och anser att det besvarar frågan.

Vänsterpartiet: Vi anser att Taif bidrar tillsammans med övriga föreningar lika mycket.

Taif informerar om att Barn och ungdomar tränar idag fram till kl 22.00. Tjejerna som spelar har inga omklädningsrum att byta om i. Det saknas istid för att möjliggöra ett tjejlag.
Det saknas även istider för skridskoklubben. Företag i kommunen lägger stor del av sin representation utanför kommunen då dagens arena inte är representativ för nivån. Bygget av en ny arena är en viktig framtidsfråga för Tingsryds AIF.

Anser Ni att en ny arena bör uppföras?

Socialdemokraterna: Ja. Vi socialdemokraterna är övertygade om att kommunen behöver en ny ändamålsenlig arena som ger hockeyn och även andra idrotter möjligheten att utvecklas. Att lappa och laga eller att ha Sveriges modernaste lada tror inte vi ger bra förutsättningar för hockeyn m.fl.

Centerpartiet: Det kommer att behövas en ny arena/ utbyggnad av befintlig inom några år men det viktiga innan beslut i denna fråga är: Hur fördelas driftskostnaderna? Det är bra med en privat finansiär som bygger men viktigt att vi tar beslut på hur stora kostnader kan kommunen ha för driften och vem betalar mellanskillnaden mellan vad kommunen kan ha i driftskostnad utan att övriga kommunala verksamheter måste minska.

Alla vi vet att "Bäst före datum" på arenan kommer att gå ut förr eller senare och då måste vi ha en ny arena (nybyggt eller tillbyggd), det är vi nog alla överens om. Men är det nu eller om ett par år eller kanske om 5 år, det vet vi inte. Varför? investeringen är stor, driftskostnaden större än idag och hur många "hyrestagare" ska var med och dela på utrymmet och driftskostnaden. Detta är kanske ett konsortium vi talar om med ett stort samarbete inom näringsliv, föreningsliv, och övriga intressenter och vi är övertygade om att det kommer att lösa sig med en ny arena när alla är överens om vilka kostnader man tar.

Kristdemokraterna: Vi Kristdemokrater skulle väldigt gärna se att en ny multisportarena byggs och nu har vi ett tillfälle med en extern byggherre som erbjudit sig stå för byggnationen mot garantier att få in hyra. En ny multisportarena hade blivit ett lyft för vårt samhälle, vi hade fått en modern samlingspunkt mitt i kommunen, nya konferenslokaler (där kanske fullmäktige kunde hållas i framtiden?), vi hade fått en modern idrottsanläggning med modern teknik som till viss del kunde vara billigare än den gamla. Och vi hade sluppit underhåll många år framöver.

Men vi måste vara realister och inse att vår kommun har 12400 invånare och vi får inte drabbas av storhetsvansinne. Vi ser att kommunens resultat i budgeten 2019 enligt tjänstemännens förslag ligger på ca 12,7 miljoner men detta resultat krymper kommande år och 2022 är det 6,4 miljoner. Om vi då ska klara de ökade kostnader som en ny multisportarena innebär, måste vi alltså skära i de verksamheter vi har idag. Samtidigt talar befolkningsprognosen framåt för att Tingsryd kommer att få ett ökat antal äldre och färre personer i arbetsför ålder som inbringar mest skatt. Och när man måste prioritera så är kvalitet i vård, skola och omsorg om barn och äldre, kristdemokraternas främsta prioritet.

Sverigedemokraterna: Om en ny arena ska byggas eller ej anser vi i SD är en ren
kostnadsfråga. Vi är ju alla överens om att det skulle vara bra men håller ekonomin? Det är den stora frågan. Vi har ju inte fått några fasta summor och kan därför inte säga varken ja eller nej. Däremot kan
vi säga att vi kommer aldrig att stötta ett arenabygge om det kommer att skäras i välfärden eller kommunens kärnfrågor. Skola, vård och omsorg mm måste prioriteras i första hand. Vi vill se ett färdigt förslag innan vi kan ge bättre besked. Men självklart hade det varit roligt om det kunde gå att genomföra

Vänsterpartiet: Vi är medvetna om problemet med den gamla ishallen. Vi yrkade en återremiss på kommunfullmäktige mötet den 3/9. För att den nya KF skall ta ställning till en utredning. Vi anser att med den bristfälliga ekonomiska redovisningen som finns är det mycket svårt att kunna ta ställning i dagsläget i denna frågan.

På söndag avgörs valet! Varje röst räknas, se till att lägga din röst på ett parti som stöttar just dina hjärtefrågor!